میکرو فیلم های عربی عمار

این بخش شامل فیلم‌های آمــوزشی کوتاه (۲ تا ۱۰ دقیقه) از کلــــیه مباحث درسی است که به صورت بسیار جزئی و موردی تقسیم بندی شده است. و شما می‌توانید به راحتی از طریق مقطع تحصیلی و یا جستجو، مبحث مورد نظر را پیدا کنید و مشاهده فرمائید.