میکروفیلم های عربی هفتم

میکروفیلم به معنی فیلم کوتاه است که برای اولین بار در عرصه آموزش کشور در آموزش عربی به سَبک عمّار به کار رفته است.
در میکروفیلم های عربی هفتم تمام قواعد عربی در قالب فیلم های دو تا پنج دقیقه ای توسط عمّار تاج بخش خالق عربی عمار و مدرس استعدادهای درخشان آموزش داده شده است. از حروف الفبای عربی گرفته، مذکر و مونث، مفرد، مثنی و جمع… اسمهای اشاره، کلمات پرسشی و فعل های ماضی و ضمایر عربی همه و همه در میکرو فیلم های عربی هفتم ارائه شده است.

لیست میکرو فیلم ها :

حروف الفبای عربی (رایگان مشاهده کنید)

در این  میکرو فیلم با حروف الفبای زبان عربی و تفاوت­ های آن با حروف الفبای فارسی آشنا خواهید شد.

درس یکم

مذکر و مونث

اسم در عربی از لحاظ جنس بر دو نوع مذکر و مؤنث است. اسامی مؤنث نشانه ­هایی دارند که در این فیلم با آن­ها آشنا می­ شوید. البته برخی از اسامی مؤنث بدون نشانه هستند که با آن­ها نیز آشنا خواهید شد.

مفرد مثنی و جمع

اسم از لحاظ عدد یا تعداد در زبان عربی بر سه نوع مفرد، مثنی و جمع است. خود اسامی جمع به دو دسته جمع سالم و جمع مکسّر تقسیم می­ شوند. در این فیلم با این نوع اسامی و روش ساخت مثنی و جمع آشنا می ­شوید.

اسم های اشاره

در این فیلم با اسم های اشاه به نزدیک و دور آشنا می­شوید. در عربی اسم­های اشاره بر حسب جنس و عدد، از یکدیگر متفاوت اند. ضمناً با اسم های اشاره به مکان نزدیک و دور نیز آشنا خواهید شد.

درس دوم

کلمات پرسشی هل،أ

دو کلمه پرسشی «هل» و «أ» به معنی «آیا» می­باشند و طبیعتاً پاسخ آنها باید «بله» یا «خیر» باشد. در عربی بله می­شود «نَعَم» و خیر می­شود « لا»… در این فیلم با این کلمات پرسشی و نحوه پاسخگویی یه سوالات آن ها  آشنا می­ شوید.

کلمات پرسشی مَن و لِمَن

کلمه پرسشی «مَن» به معنی «چه کسی» است و لذا «لِمَن» به معنی «برای چه کسی» است. در این فیلم با این کلمه پرسشی و چگونگی پاسخ به آن آشنا می شوید.

کلمه پرسشی ما

کلمه پرسشی «ما» به معنی «چه چیزی» می باشد. این کلمه اگر به همراه ضمیر هوَ و هيَ یا اسم اشاره به کار رود به معنی «چیست» خواهد بود. در این فیلم با این کلمه پرسشی و چگونگی پاسخ به آن آشنا می شوید.

درس سوم

کلمه پرسشی أینَ

کلمه پرسشی «أینَ» به معنی «کجا» می باشد. در پاسخ به این کلمه پرسشی باید قید های مکان را در عربی بلد باشید. ضمناً «مِن أینَ» نیز به معنی «از کجا؟» می باشد که گاهی به معنی «اهل کجا؟» نیز هست. در این فیلم با این کلمه پرسشی و چگونگی پاسخ به آن آشنا می شوید.

کلمه پرسشی کَم

کلمه پرسشی «کَم» به معنی «چقدر» می باشد. در پاسخ به این کلمه پرسشی باید عددها را بلد باشید. در این فیلم فعلاً  با اعداد 1 تا 12 آشنا می شوید و بعدها در درس 2 عربی دهم با اعداد به صورت کامل آشنا خواهید شد.

درس چهارم

کلمه پرسشی کیف

کلمه پرسشی «کَیفَ» به معنی «چگونه» می باشد. که در این درس در احوال پرسی به کار رفته است:

«کیفَ حالُکَ؟» برای مذکر و « کیفَ حالُکِ؟» برای مؤنث به کار می رود به معنی «حالت چطور است؟»

در این فیلم با این کلمه پرسشی و چگونگی پاسخ به آن آشنا می شوید.

درس پنجم

فعل ماضی أنا، أنتَ و أنتِ

در این فیلم با فعل ماضی (گذشتة) عربی برای ضمایر معادل «من» و «تو» فارسی آشنا می­شویم و می­ آموزیم چگونه آنها را به کار ببریم.

درس ششم

فعل ماضی هوَ و هي

در این فیلم با فعل ماضی (گذشتة) عربی برای ضمایر معادل «او» فارسی آشنا می­شویم و می­آموزیم چگونه آنها را به کار ببریم.

درس هفتم

ماضی منفی

در این فیلم با فعل ماضی منفی (گذشتة منفی) آشنا می­شویم و خواهید آموخت چگونه یک فعل ماضی را منفی کنید.

درس هشتم

ماضی نحنُ

فعل ماضی همان فعل گذشته زبان فارسی است. که در این فیلم  با این فعل  برای ضمیر «ما» در زبان فارسی آشنا می شوید.

 

درس نهم

ماضی أنتما، أنتنَّ و أنتُم

در این فیلم با فعل ماضی (گذشتة) عربی برای ضمایر معادل «شما» فارسی آشنا می­شویم و می ­آموزیم چگونه آنها را به کار ببریم.

درس دهم

ماضی هما، هُم و هُنَّ

در این فیلم با فعل ماضی (گذشتة) عربی برای ضمایر معادل «او» فارسی آشنا می­شویم و می­آموزیم چگونه آنها را به کار ببریم.

درس یازدهم

ضمیر (مقدماتی)

در این فیلم با ضمایر منفصل و متصل عربی آشنا خواهید شد. البته این فیلم مقدماتی بوده و در حد مقطع هفتم است. با مبحث ضمایر به صورت پیشرفته در درس 5 عربی دهم آشنا خواهید شد.

درس دوازدهم

رنگها، فصلها، روزهای هفته

در این فیام با رنگ ها، فصل ها و روزهای هفته در عربی  آشنا خواهید شد.