لیست میکرو فیلم ها :

فعل های ماضی (جمعبندی) (رایگان مشاهده کنید)

فعل ماضی همان فعل گذشته زبان فارسی است. که در هفتم با تمام آنها آشنا شدید. در این درس به مرور همه آنها خواهیم پرداخت.