لیست میکرو فیلم ها :

فعل های ماضی (جمعبندی) (رایگان مشاهده کنید)

فعل ماضی همان فعل گذشته زبان فارسی است. که در هفتم با تمام آنها آشنا شدید. در این درس به مرور همه آنها خواهیم پرداخت.

درس یکم

فعل های ماضی (جمعبندی)

فعل ماضی همان فعل گذشته زبان فارسی است. که در هفتم با تمام آنها آشنا شدید. در این درس به مرور همه آنها خواهیم پرداخت.

درس دوم

فعل مضارع أنا، أنتَ و أنتِ

فعل مضارع همان فعل حال زبان فارسی است. که در این فیلم با این فعلها برای ضمایر معادل «من» و «تو» در زبان فارسی آشنا می شوید.

درس سوم

فعل مستقبل (آینده)

فعل مستقبل همان فعل آینده زبان فارسی است. در زبان عربی برای ساختن فعل مستقبل کافی است که به ابتدای فعل مضارع «سَـ» یا «سَوفَ» اضافه کنید. در این فیلم با فعل مستقبل عربی آشنا خواهید شد.

درس چهارم

فعل مضارع هوَ، هي و نحنُ

در این فیلم به معرفی فعل مضارع (حال) عربی برای ضمایر معادل «من» و «تو» در فارسی می­پردازیم و به چگونگی تشخیص و ترجمة آن­ها خواهیم پرداخت.

درس پنجم

انواع «ما» مقدماتی

در این فیلم با دو نوع «ما» که در گذشته با آنها آشنا شده اید مجدداً آشنا می شوید.

درس ششم

فعل مضارع أنتما، أنتُم و أنتُنَّ

در این فیلم به معرفی فعل مضارع (حال) عربی برای ضمایر معادل «شما» در فارسی می¬پردازیم و به چگونگی تشخیص و ترجمة آن ها خواهیم پرداخت.

کلمه پرسشی لِماذا

در این فیلم با کلمة پرسشی «لِماذا» آشنا خواهید شد که به معنی «چرا» و «برای چه» می­باشد و روش پاسخگویی به آن را خواهید آموخت.

مضارع منفی (نفی)

همانطور که در فارسی می توانیم فعل ها را منفی کنیم، در عربی نیز این کار امکان پذیر است. در زبان عربی برای منفی کردن فعل مضارع کافی است به ابتدای آن «لا» اضافه کنیم. در این درس با روش منفی کردن فعل مضارع و روش ساخت آن آشنا خواهید شد.

درس هفتم

فعل مضارع أنتما، أنتُم و أنتُنَّ

در این فیلم به معرفی فعل مضارع (حال) عربی برای ضمایر معادل «شما» در فارسی می¬پردازیم و به چگونگی تشخیص و ترجمة آن ها خواهیم پرداخت.

مخاطب قرار دادن أیّها و أیّتها

در زبان فارسی برای مورد خطاب قرار دادن یک فرد از کلمه «ای» استفاده می شود. در عربی نیز برای مورد خطاب قرار دادن یک فرد، از سه کلمه استفاده می شود: یا ، أیُـها ، أیَتُـها.

کلمه پرسشی مَتی

کلمه پرسشی «مَتی» به معنی «چه وقت» می باشد. در پاسخ به این کلمه پرسشی باید قید های زمان را در عربی بلد باشید. در این فیلم با این کلمه پرسشی و چگونگی پاسخ به آن و برخی از قیدهای زمانی آشنا می شوید.

درس هشتم

فعل مضارع هما , هم , هن

در این فیلم به معرفی فعل مضارع (حال) عربی برای ضمایر معادل «او» در فارسی می¬پردازیم و به چگونگی تشخیص و ترجمة آن¬ها خواهیم پرداخت.

درس نهم

فعل مضارع هما , هم , هن

در این فیلم به معرفی فعل مضارع (حال) عربی برای ضمایر معادل «او» در فارسی می¬پردازیم و به چگونگی تشخیص و ترجمة آن¬ها خواهیم پرداخت.

کلمه پرسشی کیف

کلمه پرسشی «کَیفَ» به معنی «چگونه» می باشد. که در این درس در احوال پرسی به کار رفته است:

«کیفَ حالُکَ؟» برای مذکر و « کیفَ حالُکِ؟» برای مؤنث به کار می رود به معنی «حالت چطور است؟»

در این فیلم با این کلمه پرسشی و چگونگی پاسخ به آن آشنا می شوید.

مالکیت: عِند و لـِ

کلمه « عِندَ» به معنی « نزد» و حرف « لِـ » به معنی « برای» گاهی برای مالکیت نیز به کار می روند، این امر زمانی اتفاق می افتد که این عبارات در ابتدای جمله بیایند و بعد از آنها یک اسم یا یک ضمیر متّصل بیاید. در این فیلم با این موضوع بیشتر آشنا خواهیم شد.

درس دهم

اعداد ترتیبی (مقدماتی)

اعدا ترتیبی همان اعداد اوّل، دوّم، سوّم… یا اوّلین، دوّمین، سوّمین و … است که در این فیلم با این اعداد تا عدد دوازدهم آشنا می شویم. برای یادگیری اعداد به طور کامل و حرفه ای به درس 2 عربی 10 مراجعه نمائید.

ساعت

در این فیلم با روش بیان ساعت و آن هم در چهار حالت کلّی آشنا خواهید شد. ساعت کامل، ساعت و ربع، ساعت و نیم و یک ربع مانده به ساعت…

 

جهت مشاوره رایگان با استاد تاجبخش شماره همراه خود را وارد کنید

  • برای مثال:09121234567