فیلم آموزش عربی نهم

عربی یکی از دروس مهم و سرنوشت ساز کنکور سراسری میباشد  که عمدتا دانش آموزان در این درس با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند عربی سال نهم نیز به خاطر اهمیت دروس پایه در عربی کنکور از همیت ویژه ای برخوردار است در اینجا شما میتوانید قواعد عربی نهم را در قالب فیلم های کوتاه مشاهده نمایید.

جمع بندی عربی نهم

با مشاهده فیلم های غربی نهم میتوانید برای حمع بندی عری نهم اقدام نمایید این امر به راحتی با میکرو فیلم های عربی عمار قابل انجام میباشد.

میکروفیلم های عربی نهم

لیست میکرو فیلم ها :

کلمات پرسشی (جعبندی) رایگان مشاهده کنید

یک جمع بندی حرفه ای از کلمات پرسشی و روش پاسخ دادن به تمام آنها. در گذشته با کلمات پرسشی به صورت مفّصل آشنا شدید. در این فیلم  به مرور تمام آنها خواهیم پرداخت.

درس یکم

مذکر و مونث

اسم در عربی از لحاظ جنس بر دو نوع مذکر و مؤنث است. اسامی مؤنث نشانه ­هایی دارند که در این فیلم با آن­ها آشنا می­ شوید. البته برخی از اسامی مؤنث بدون نشانه هستند که با آن­ها نیز آشنا خواهید شد.

مفرد مثنی و جمع

اسم از لحاظ عدد یا تعداد در زبان عربی بر سه نوع مفرد، مثنی و جمع است. خود اسامی جمع به دو دسته جمع سالم و جمع مکسّر تقسیم می­ شوند. در این فیلم با این نوع اسامی و روش ساخت مثنی و جمع آشنا می ­شوید.

مرور فعلهای ماضی

فعل ماضی همان فعل گذشته زبان فارسی و فعل مضارع همان فعل حال زبان فارسی است. که در هفتم و هشتم با تمام آن ها آشنا شدید. در این فیلم به مرور همه آنها خواهیم پرداخت.

مرور فعلهای مضارع

فعل ماضی همان فعل گذشته زبان فارسی و فعل مضارع همان فعل حال زبان فارسی است. که در هفتم و هشتم با تمام آن ها آشنا شدید. در این فیلم به مرور همه آنها خواهیم پرداخت.

ماضی منفی (گذشته منفی) و مضارع منفی (حال منفی)

همانطور که در فارسی می توانیم فعل ها را منفی کنیم، در عربی نیز این کار امکان پذیر است. در زبان عربی برای منفی کردن فعل ماضی به ابتدای آن «ما» و منفی کردن فعل مضارع به ابتدای آن «لا» اضافه می کنیم. در این فیلم  با روش منفی کردن فعل ماضی و مضارع آشنا خواهید شد.

اعداد اصلی و ترتیبی ترتیبی

اعدا اصلی همان یک، دو، سه و …. ترتیبی همان اعداد اوّل، دوّم، سوّم… یا اوّلین، دوّمین، سوّمین و … است که در این فیلم با این اعداد تا عدد دوازدهم آشنا می شویم. برای یادگیری اعداد به طور کامل و حرفه ای به درس 2 عربی 10 مراجعه نمائید.

کلمات پرسشی (جعبندی)

یک جمع بندی حرفه ای از کلمات پرسشی و روش پاسخ دادن به تمام آنها. در گذشته با کلمات پرسشی به صورت مفّصل آشنا شدید. در این فیلم  به مرور تمام آنها خواهیم پرداخت.

درس دوم

وزن یابی ( وزن کلمات)

در عربی وزن کلمات بسیار مهم است به نحوی که با تغییر وزن کلمات معنی آنها نیز تغییر می کند. در آینده با نحوه ترجمه وزن های مشهور آشنا خواهیم شد. در این فیلم با چگونگی پیدا کردن وزن کلمات آشنا می شویم:

درس چهارم

فعل أمر أنتَ و أنتِ

در این فیلم با روش ساخت و تشخیص فعل أمر به طور کلّی و علی الخصوص فعل امر برای دو ضمیر «أنتَ» و «أنتِ» آشنا خواهید شد. فعل أمر همان فعل دستوری مثبت  زبان فارسی است.

درس چهارم

فعل أمر أنتما، أنتُم و أنتُنَّ

فعل امر همان فعل دستوری زبان فارسی است. در این فیلم  با این فعل برای ضمیر معادل «شما» یعنی «أنتُما» و «أنتُم» و «أنتُنَّ» آشنا می شویم. البته در درس 10 عربی 9 با فعل امر به طور کلّی و پیشرفته آشنا خواهید شد.

درس پنجم

فعل نهی أنتَ و أنتِ

در این فیلم با روش ساخت و تشخیص فعل نهی به طور کلّی و علی الخصوص فعل نهی برای دو ضمیر «أنتَ» و «أنتِ» آشنا خواهید شد. فعل نهی همان فعل دستوری  منفی زبان فارسی است.

درس ششم

فعل نهی أنتُما، أنتُم و أنتُنَّ

در این فیلم با روش ساخت و تشخیص فعل نهی به طور کلّی و علی الخصوص فعل نهی برای ضمایر أنتُما، أنتُم وأنتنّ آشنا خواهید شد. فعل نهی همان فعل دستوری منفی زبان فارسی است.

درس هفتم

صفت و مضاف الیه (مقدّماتی)

در این فیلم با دو ترکیب وصفی و اضافی و ارکان آنها یعنی موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه آشنا خواهید شد. و ویژگی­های این ترکیبات را در عربی خواهید آموخت.

درس هشتم

ماضی استمراری و ماضی بعید

ماضی استمراری در زبان فارسی دلالت بر فعلی دارد که در گذشته، برای یک مدّت زمانی در حال انجام بوده مثل «درس می خواندم». و فعل ماضی بعید دلالت بر کاری دارد که درگذشته قبل از یک کار دیگر انجام شده مثل «دیده بودم». در عربی برای ساختن این افعال فرمول های خاصّی وجود دارد که با آنها در این فیلم آشنا خواهید شد.

درس نهم

ساعت

در این فیلم با روش بیان ساعت و آن هم در چهار حالت کلّی آشنا خواهید شد. ساعت کامل، ساعت و ربع، ساعت و نیم و یک ربع مانده به ساعت…

 

درس دهم

فعل امر (پیشرفته)

در این فیلم با دو فعل ماضی استمراری و ماضی بعید در عربی آشنا خواهید شد و روش ساخت این افعال و نحوة ترجمة آنها را خواهید آموخت.