میکروفیلم های عربی یازدهم ریاضی و تجربی

صفر تا صد قواعد کتاب عربی یازدهم ریاضی و تجربی را با زبانی ساده و روان و قابل فهم به سَبک عمّار در فیلم های کوتاه 2 تا 7 دقیقهای
ببینید و از یادگیری عربی لذّت ببرید. برای دیدن این فیلم ها کافی است یک اشتراک سالیانه خریداری کنید و به صورت
نامحدود در یک سال هرچندبار که بخواهید فیلم ها را تماشا کنید.

لیست میکرو فیلم ها :

کسره عارضی (رایگان مشاهده کنید)

هرگاه یک فعل در آخر خود ساکن داشته باشد و پس از آن اسم ال دار بیاید. ساکن فعل حذف می­شود و آن فعل یک کسره می­گیرد. این امر برای سهولت در تلفظ است و به آن کسره کسره عارضی می­گویند.

درس یکم

اسم تفضیل

اسـم تفضـیل زیر مجموعه مبحث مشتق در عربی است و معادل صفت برتر یا  صفت برترین در فارسـی می­باشد. این اسم بر حسب مذکّر یا مؤنث بودن وزن­های مختلفی دارد. در این فیلم به این موضوع خواهیم پرداخت.

چند نکته در مورد اسم تفضیل

اسـم تفضـیل زیر مجموعه مبحث مشتق در عربی است و معادل صفت برتر یا  صفت برترین در فارسـی می­باشد. در این فیلم با چند نکته مهمّ در این خصوص آشنا خواهید شد.

اسم مکان

در این فیلم با روش مجهول کردن یک جمله در عربی آشنا خواهید شد. برای مجهول کردن یک جمله در عربی 5 مرحله وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.

درس دوم

جمله شرطیه (اسلوب شرط) و ترجمه آن

جمله شرطیه یا اسلوب شرط در عربی همانند فارسی جمله­ای است که در آن شرطی عنوان می­شود که اگر آن شرط عملی شود، پاسخی خواهد داشت. این نوع جملات از سه جزء اصلی تشکیل شده­اند. در این فیلم با ساختار شرط آشنا خواهید شد.

چند نکته در مورد اسلوب شرط (جمله شرطیه)

جمله شرطیه یا اسلوب شرط در عربی همانند فارسی جمله­ای است که در آن شرطی عنوان می­شود که اگر آن شرط عملی شود، پاسخی خواهد داشت. در این فیلم با نکات مهمّی در این خصوص آشنا خواهید شد.

درس سوم

معرفه و نکره و ترجمه آن

اسم از لحاظ شناخته شده بودن در عربی بر دو نوع است: معرفه و نکره… این تقسیم بندی در فارسی و سایر زبان­ها نیز وجود دارد، امّا در عربی بحث متفاوت تر است و در این فیلم به این مبحث خواهیم پرداخت. معرفه به ال (ذواللام) و معرفه عَلَم معروف­ترین اسامی معرفه در عربی هستند.

چند نکته در مورد معرفه و نکره

اسم از لحاظ شناخته شده بودن در عربی بر دو نوع است: معرفه و نکره… در این فیلم با نکاتی در مورد معرفه و نکره و همچنین معرفه به ال و عَلَم و نحوه ترجمۀ این اسامی آشنا خواهیم شد.

انواع من

در این فیلم با روش مجهول کردن یک جمله در عربی آشنا خواهید شد. برای مجهول کردن یک جمله در عربی 5 مرحله وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.

انواع ما

یکی از چالش­ها در عربی انواع ما و روش تشخیص آن­ها است. من در عربی بر سه نوع است: ما شرطی، ما موصول و ما استفهامی…  البته ما می­تواند نافیه یا کافّه هم باشد. در این فیلم با انواع ما آشنا خواهید شد.

درس چهارم

جمله بعد از نکره ( جمله وصفیه)

گاهی اوقات در عربی فعلی در وسط یا آخر جمله می­آید که به یک اسم نکره قبل از خود باز می­گردد. به این فعل، جملۀ بعد از نکره می­گویند که جملۀ وصفیه نیز نامیده می­شود. در این فیلم با این موضوع آشنا خواهیم شد.

ترجمه جمله وصفیه ( جملات دو فعلی)

گاهی اوقات در عربی فعلی در وسط یا آخر جمله می­آید که به یک اسم نکره قبل از خود باز می­گردد. به این فعل، جملۀ بعد از نکره می­گویند که جملۀ وصفیه نیز نامیده می­شود. این فعل بسته به اینکه قبلش چه فعلی آمده باشد، با زمان خاص به خود ترجمه می­شود. در این فیلم با نحوه ترجمه این فعل­ها آشنا خواهید شد.

درس پنجم

ترجمه فعل مضارع 1 ( مضارع منصوب)

همانطور که می­دانید فعل مضارع همواره مرفوع است. آن هم به سه روش یا با ضمّه یا با نون عوض رفع یا بدون نشانه در دو صیغه جمع مؤنث. گاهی حروفی تحت عنوان ادوات نصب بر سر مضارع مرفوع می­آیند و آن را منصوب می­کنند و ضمناً معنی آن را نیز تغییر می­دهند. در این فیلم با فعل مضارع منصوب آشنا خواهید شد.

درس ششم

ترجمه فعل مضارع 1 ( مضارع مجزوم)

همانطور که می­دانید فعل مضارع همواره مرفوع است. آن هم به سه روش یا با ضمّه یا با نون عوض رفع یا بدون نشانه در دو صیغه جمع مؤنث. گاهی حروفی تحت عنوان ادوات جزم بر سر مضارع مرفوع می­آیند و آن را مجزوم می­کنند و ضمناً معنی آن را نیز تغییر می­دهند. در این فیلم با فعل مضارع مجزوم آشنا خواهید شد.

کسره عارضی

هرگاه یک فعل در آخر خود ساکن داشته باشد و پس از آن اسم ال دار بیاید. ساکن فعل حذف می­شود و آن فعل یک کسره می­گیرد. این امر برای سهولت در تلفظ است و به آن کسره کسره عارضی می­گویند.

روش تشخیص اعراب مضارع (مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم)

همانطور که می­دانید فعل مضارع همواره مرفوع است. آن هم به سه روش یا با ضمّه یا با نون عوض رفع یا بدون نشانه در دو صیغه جمع مؤنث. فعل مضارع بسته به ادات قبل از خود می­تواند منصوب و یا مجزوم شود.

امر حاضر و امر بلّام

در زبان عربی دو نوع فعل أمر وجود دارد. أمر حاضر و أمر بالّام یا غائب که با نحوه ساخت آنها در این فیلم آشنا خواهید شد. ما در عربی می توانیم علاوه بر اینکه به مخاطب دستور دهیم به متکلّم و غائی نیز دستور دهیم.

انواع لام

یکی از چالش­های موجود در زبان عربی تشخیص انواع لام (لِـ) است. لام در عربی به سه نوع لام ناصبه لام جاره و لام جازمه است. در این فیلم به این موضوع خواهیم پرداخت.

درس هفتم

افعال ناقصه و ترجمه آن

گاهی اوقات بر سر جملۀ اسمیه فعل­هایی می­آیند که هم در معنی جمله تغییر ایجاد می­کنند و هم در ظاهر آن. این افعال، به افعال ناقصه مشهور هستند. (کان، صار،لیس، اصبح) در این فیلم به آن­ها خواهیم پرداخت.

چند نکته در مورد افعال ناقصه

گاهی اوقات بر سر جملۀ اسمیه فعل­هایی می­آیند که هم در معنی جمله تغییر ایجاد می­کنند و هم در ظاهر آن. این افعال، به افعال ناقصه مشهور هستند. (کان، صار،لیس، اصبح) در این فیلم با روش تشخیص اسم افعال ناقصه و چند نکته بسیار مهم در این خصوص خواهیم پرداخت.

پشتیبان سایت