میکرو فیلم ها : فیلم آموزشی تکنیک قواعد عربی کنکور نظام جدید

این بخش شامل فیلم‌های آمــوزشی کوتاه (2 تا 10 دقیقه) از کلــــیه مباحث درسی است که به صورت بسیار جزئی و موردی تقسیم بندی شده است. و شما می‌توانید به راحتی از طریق مقطع تحصیلی و یا جستجو، مبحث مورد نظر را پیدا کنید و مشاهده فرمائید.

ثبت نام

  • برای مثال:09121234567
پشتیبان سایت