از جزوه پایین , خط به خط کتاب درسی را بخوانید و بر واژگان جدید مسلط شوید بقیه ی کار با ما