میکروفیلم های عربی دوازدهم ریاضی و تجربی

صفر تا صد قواعد کتاب عربی دوازدهم ریاضی و تجربی را با زبانی ساده و روان و قابل فهم به سَبک عمّار در فیلم های کوتاه 2 تا 7 دقیقهای
ببینید و از یادگیری عربی لذّت ببرید. برای دیدن این فیلم ها کافی است یک اشتراک سالیانه خریداری کنید و به صورت
نامحدود در یک سال هرچندبار که بخواهید فیلم ها را تماشا کنید.

لیست میکرو فیلم ها :

انواع لا (رایگان مشاهده کنید)

ما در عربی به 4 نوع «لا» آشنا می­شویم: لای نافیه (لای نفی)، لای ناهیه (لای نهی)، لای نافیه للجنس (لای نفی جنس) و لای جوابیه… در این فیلم با انواع آنها و روش تشخیص و ویژگی آنها آشنا خواهید شد.

درس یکم

حروف مشبّهه بالفعل و عملکرد آنها

همانطور که می دانید جملۀ اسمیه از مبتدا و خبر تشکیل شده است که هر دوی آن ها مرفوع می باشند. گاهی حروفی تحت عنوان حروف مشبّهه بالفعل بر سر جملۀ اسمیه می آیند و علاوه بر اینکه معنی جمله تغییر می دهند در ظاهر آن نیز تغییراتی ایجاد می کنند. در این فیلم با این حروف آشنا خواهید شد.

ترجمه و کاربرد حروف مشبّهه بالفعل

گاهی حروفی تحت عنوان حروف مشبّهه بالفعل بر سر جملۀ اسمیه می­آیند و علاوه بر اینکه معنی جمله تغییر می­دهند در ظاهر آن نیز تغییراتی ایجاد می­کنند. در این­فیلم با کاربرد این حروف آشنا خواهید شد.

نکاتی در مورد حروف مشبه بالفعل

گاهی حروفی تحت عنوان حروف مشبّهه بالفعل بر سر جملۀ اسمیه می­آیند و علاوه بر اینکه معنی جمله تغییر می­دهند در ظاهر آن نیز تغییراتی ایجاد می­کنند. در این­فیلم با نکاتی مهمّ در مورد این حروف آشنا خواهید شد.

إنّما (مای کافّه)

گاهی اوقات یک حرف «ما» به حروف مشبّهه می­چسبد و آن­ها را خنثی می­کند. به این ما، مای کافّه می­گویند. در این فیلم با مای کافّه آشنا خواهید شد.

لای نفی جنس

لای نفی جنس همانند حروف مشبّهه بالفعل بر سر جملۀ اسمیه می­آید و تغییراتی را در آن ایجاد می­کند. در این فیلم با این لا و نکات مربوط به آن آشنا خواهید شد.

انواع لا

ما در عربی به 4 نوع «لا» آشنا می­شویم: لای نافیه (لای نفی)، لای ناهیه (لای نهی)، لای نافیه للجنس (لای نفی جنس) و لای جوابیه… در این فیلم با انواع آنها و روش تشخیص و ویژگی آنها آشنا خواهید شد.

درس دوم

حال و ترجمه آن

در فارسی برای نشان دادن حالت فرد یا شيء در جمله از قید حالت استفاده می­شود. در عربی این امر توسط نقشی به نام حال صورت می­پذیرد. حال در عربی معادل قید حالت فارسی است و بر دو نوع است. در این فیلم با حال مفرد و حال جملۀ اسمیه آشنا خواهید شد.

نکاتی در مورد حال

همانطور که می­دانید حال در عربی معادل قید حالت فارسی است و بر دو نوع است، حال مفرد و حال جملۀ اسمیه. در این فیلم با نکاتی پیرامون حال و مرجع حال آشنا خواهیم شد.

انواع واو

در عربی با سه نوع «و» آشنا می­شویم. واو حالیه، واو عاطفه (عطف) و واو قَسَم یا جارّه… در این فیلم با انواع آن­ها آشنا خواهیم شد.

درس سوم

اسلوب استثناء (مستثنی و مستثنی منه)

در زبان فارسی هرگاه بخواهیم فردی یا شیءای‌ را از یک گروه جدا کنیم از کلمه‌ی «جز» استفاده می‌کنیم. مثلاً می‌گوییم « همه‌ی درس‌هایم را خواندم جز عربی.» این ساختار در زبان عربی به ساختار استثناء شهرت دارد. اسلوب استثناء در عربی دارای سه جزء است که در این فیلم با آن آشنا خواهیم شد.

روش تشحیص مستثنی و مستثنی منه

مستثنی اسمی­ای است که پس از إلّا می­آید و بسته به اینکه مستثنی­منه آن در جمله ذکر شده باشد یا خیر بر دو نوع است: مستثنی تام و مستثنی مفرّغ… در این فیلم با روش تشخیص مستثنی و مستثنی منه به سَبکی بسیار حرفه­ای آشنا خواهید شد.

اسلوب حصر و تختصاص

اسلوب حصر و اختصاص برای استثناء قرار دادن فردی یا شیءای از گروهی نیست. بلکه برای اختصاص دادن چیزی به کسی یا موضوعی می­باشد و در واقع اسم بعد از إلّا که مستثنی هست در خصوص موضوعی منحصر به فرد شده و به قولی محصور گشته است. در این فیلم با اسلوب حصر آشنا خواهید شد.

 

درس چهارم

مفعول مطلق و انواع آن

در زبان عربی با دو نوع مفعول آشنا می­شویم. مفعول­به همان مفعول زبان فارسی است و دیگری مفعول مطلق است که با آن در این فیلم، آشنا خواهیم شد.

ترجمه مفعول مطلق

مفعول مطلق، مصدری منصوب از جنس فعل است و بر دو نوع می­باشد: مفعول مطلق تأکیدی و مفعول مطلق نوعی… مفعول مطلق تأکیدی برای رفع شکّ از وقوع فعل و تأکید بر وقوع فعل به کار می­رود و مفعول مطلق نوعی برای بیان نوع و حالت وقوع فعل به کار می­رود. در این فیلم به نحوۀ ترجمۀ مفعول مطلق نوعی و تأکیدی خواهیم پرداخت.