میکروفیلم های عربی دهم انسانی

صفر تا صد قواعد کتاب عربی دهم انسانی را با زبانی ساده و روان و قابل فهم به سَبک عمّار در فیلم های کوتاه 2 تا 7 دقیقهای
ببینید و از یادگیری عربی لذّت ببرید. برای دیدن این فیلم ها کافی است یک اشتراک سالیانه خریداری کنید و به صورت
نامحدود در یک سال هرچندبار که بخواهید فیلم ها را تماشا کنید.

لیست میکرو فیلم ها :

روش مجهول کردن جمله (رایگان مشاهده کنید)

در این فیلم با روش مجهول کردن یک جمله در عربی آشنا خواهید شد. برای مجهول کردن یک جمله در عربی 5 مرحله وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.

درس یکم

ترجمه فعل های ماضی و مضارع

برای ترجمه یک فعل به سه فاکتور نیاز است یکی ترجمه مصدری آن است و یکی صیغه آن و دیگری زمان فعل است. در این فیلم به چگونگی ترجمه یک فعل در زمان­های مختلف اشاره می­کنیم.

وزن یابی

در عربی وزن کلمات بسیار مهم است به نحوی که با تغییر وزن کلمات معنی آنها نیز تغییر می کند. در آینده با نحوه ترجمه وزن های مشهور آشنا خواهیم شد. در این فیلم با چگونگی پیدا کردن وزن کلمات آشنا می شویم:

ساعت

در عربی برای بیان ساعت از اعداد بر وزن «فاعِلة» استفاده می شود. در این فیلم ما با 4 حالت رایج ساعت آشنا می شویم.

درس دوم

آشنایی با اعداد (پیشرفته)

در این فیلم به طور کلّی و جامع با اعداد آشنا خواهید شد، اعداد ترتیبی و اصلی را خواهید آموخت و با اعداد عقود آشنا خواهید شد.

کاربرد اعداد اصلی و ترتیبی

در این فیلم یاد خواهید گرفت که اعداد ترتیبی و اعداد اصلی چگونه به کار می­روند و چه ارتباطی میان عدد و معدود وجود دارد. اگر اعداد را بلد باشید این فیلم شما را با یک دنیای جدید در اعداد آشنا خواهد کرد.

خواندن اعداد و عملیات حسابی

در این میکرو فیلم با خواندن اعداد و چهار عمل اصلی در ریاضی یعنی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم آشنا خواهید شد.

درس سوم

أشکال الأفعال 1، باب¬ها ( إستفعال،إفتعال، إنفعال، تفعُّل)

در این فیلم با چهار باب از فعل­های ثلاثی مزید آشنا خواهید شد. این که چگونه تشخیص دهیم یک فعل ثلاثی مجرد است یا ثلاثی مزید و اینکه چگونه باب یک فعل را بیابیم.

ترجمه باب¬ها (إستفعال،إفتعال، إنفعال، تفعُّل)

اسم از لحاظ عدد یا تعداد در زبان عربی بر سه نوع مفرد، مثنی و جمع است. خود اسامی جمع به دو دسته جمع سالم و جمع مکسّر تقسیم می­ شوند. در این فیلم با این نوع اسامی و روش ساخت مثنی و جمع آشنا می ­شوید.

درس چهارم

أشکال الأفعال 2، باب¬ها ( إفعال، تَفعیل، مفاعلة و تفاعُل)

در این فیلم با چهار باب از فعل­های ثلاثی مزید آشنا خواهید شد. این که چگونه تشخیص دهیم یک فعل ثلاثی مجرد است یا ثلاثی مزید و اینکه چگونه باب یک فعل را بیابیم.

ترجمه باب¬ها ( إفعال، تَفعیل، مفاعله و تفاعُل)

در این فیلم با کاربرد باب­های افعال، تفعیل، مفاعله و تفاعل آشنا خواهید شد و خواهید آموخت که این فعل­ها به چه صورت ترجمه می­شوند.

درس پنجم

انواع جمله

در عربی جمله بر دو نوع است: اسمیه و فعلیه… در این فیلم با ساختار اصلی این جملات آشنا خواهید شد و خواهید آموخت که چگونه تعداد جملات را در یک عبارت بشمارید.

انواع فاعل و روش تشخیص آن

فاعل کننده کار است و اسمی است که پس از فعل می­آید و در عربی بر سه قسم است: اسم ظاهر، ضمیر بارز و ضمیر مستتر. در این فیلم با انواع فاعل و روش تشخیص آن آشنا خواهید شد.

انواع مفعول و روش تشخیص آن

مفعول اسمی است که کار بر روی آن انجام می­شود و غالباً پس از فعل متعدی می­آید. مفعول در زبان عربی بر سه نوع است که در فیلم زیر با انواع آن آشنا خواهید شد.

لازم و متعدی

فعل­ها در عربی همانند فارسی از لحاظ نیاز به مفعول بر دو نوع اند: لازم و متعدی… لازم فعلی است که به مفعول نیاز ندارد و متعدی فعلی است که به مفعول نیاز دارد. در این فیلم با روش تشخیص فعل لازم و متعدی در عربی آشنا خواهید شد.

انواع خبر و روش تشخیص آن

با جمله اسمیه در فیلم انواع جمله آشنا شدید. جمله اسمیه دو رکن اصلی دارد مبتدا و خبر… مهمترین مساله در جمله اسمیه انواع خبر است. خبر در عربی بر سه نوع است که در این فیلم با انواع آن و همچنین روش تشخیص آن آشنا خواهید شد.

ترکیب وصفی (پیشرفته)

هرگاه دو اسم در کنار هم بیایند به نحوی که دوّمی، اوّلی را توصیف کند یک ترکیب وصفی ایجاد شده است. در ترکیب وصفی اسم اوّل موصوف یا منعوت است و اسم دوّم صفت یا نعت. در این فیلم با ترکیب وصفی و موصوف و صفت آشنا خواهید شد و چند نکته بسیار عالی را خواهید آموخت.

ترکیب اضافی (پیشرفته)

هر گاه دو اسم در کنار هم بیایند که دلالت بر مالکیت داشته باشند و اسم دوّم، اوّلی را توصیف نکند یک ترکیب اضافی ایجاد شده است. در ترکیب اضافی به اسم اوّل مضاف و به اسم دوّم مضاف الیه می­گویند. در این فیلم با ترکیب اضافی و قوانین مربوط به مضاف آشنا خواهید شد و چند نکته بسیار حرفه­ای را یاد خواهید گرفت.

درس ششم

معرب و مبنی

در عربی به کلماتی که حرکت حرف آخر آن­ها با توجه به محلّ اعرابی­شان در جمله تغییر می­کند معرب می­گویند و از سوی دیگر به کلماتی که حرکت حرف آخر آنها تغییر نمی­کند مبنی ­می­گویند. در این فیلم با این کلمات آشنا خواهید شد.

اعراب (مرفوع، منصوب، مجرور)

در زبان عربی هر یک از نقش­ها یا محل­های اعرابی دارای اعراب خاص به خود هستند. در واقع برخی از نقش­ها مرفوع اند و بخشی منصوب و بخشی دیگر مجرور می­باشند. در این فیلم با روش مرفوع، منصوب و مجرور شدن آشنا خواهید شد.

نقش ها (محل اعرابی) و اعراب ها

محل­های اعرابی یا نقش­ها در عربی دارای اعراب خاص به خود هستند در این فیلم تمام نقش­های عربی را به همراه اعراب شان، بر خواهیم شمرد.

درس هفتم

روش مجهول کردن جمله

در این فیلم با روش مجهول کردن یک جمله در عربی آشنا خواهید شد. برای مجهول کردن یک جمله در عربی 5 مرحله وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.

فعل مجهول و ترجمه آن

فعل از لحاظ مشخص بودن فاعل در عربی مانند فارسی بر دو نوع است: معلوم و مجهول…

معلوم فعلی است که فاعل آن مشخص است و مجهول فعلی است که فاعل آن مشخص نیست. در این فیلم با روش مجهول کردن فعل­های ماضی و مضارع و روش ترجمه آن­ها آشنا خواهید شد.

جار و مجرور

جار و مجرور در عربی معادل حرف اضافه و متمم است. در این فیلم با حروف جر آشنا خواهید شد. به اسمی که پس از حروف جر می­آید مجرور به حرف جر گویند. و به حرف جر و مجرور به حرف جر با هم جار و مجرور می­گیند.

نون وقایه و ضمیر متّصل «ی»

ضمیر متصّل «ی» هرگاه به فعل بچسبد می­تواند فاعل یا مفعول باشد. برای تشخیص این دو از نون وقایه کمک می­گیریم. در این فیلم با نون وقایه و انواع حالات ضمیر «ی» آشنا خواهیم شد.

پشتیبان سایت